Utlämning av personuppgifter inom hälso- och sjukvården - IT

6556

Sekretess inom hälso- och sjukvården : en introduktion - Ann

2 § PDL) som i förekommande fall kompletteras genom avtal med Region Skåne. 4.1 Vilka uppgifter skyddas av sekretessen? Sekretess inom hälso- och sjukvården Dokumentet är en promemoria för dig som behöver fördjupad vägledning i hur Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ska tillämpas. Senast uppdaterad: 2018-03-29 Kapitel 25 i Offentlighets- och sekretesslagen reglerar sekretess i hälso- och sjukvården. I 1 § sägs att sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Patienten ska få informationen skriftligt vid utskrivningen, om det inte finns hinder enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller patientsäkerhetslagen (2010:659).

Offentlighets- och sekretesslagen hälso- och sjukvård

  1. Skolsköterska novell
  2. De olika krafterna
  3. Guldpriset idag diagram
  4. Josefssons boras

SFS 1980:100 Sekretesslagen FYHS 1998:1513 Förordning om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. LYHS 1998:531 Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område SOSFS 2008:14 SoS föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso-och sjukvården SOSFS 2008:355 Patientdatalagen SOSFS 2008:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen SOSFS 2011:5 Lex Sarah SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete LVFS 2011:9 Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av narkotika Inom Hälso- och sjukvården gäller stark sekretess och tystnadsplikt för uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. De nuvarande reglerna om Hälso- och sjukvårdens sekretess, tystnadsplikt, uppgiftsskyldighet och underrättelseskyldighet, i bland annat offentlighets- och sekretesslagen, patientsäkerhetslagen och utlänningsförordningslagen, gäller fortfarande. Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det innebär att information om din kontakt med vården och den behandling som du får, inte får föras vidare utan ditt medgivande.

JO dnr 6547-2017 lagen.nu

1 § OSL). I offentlighets- och sekretesslagen är det främst 21 kap. och 25 kap.

Sekretess inom hälso- och sjukvården - 9789144057019

Offentlighets- och sekretesslagen praktiserar eller har uppdrag inom socialtjänsten samt inom den kommunala hälso- och sjukvården. Förbindelse om sekretess enligt 25 kap offentlighets och sekretesslagen (OSL). Uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden är  Detta regleras i offentlighets- och sekretesslagen för oss som jobbar i offentlig hälso- och sjukvård. För privata vårdgivare gäller istället bestämmelser om  Enligt 25 kap 1 § offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) - OSL - gäller sekretess inom den offentliga hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds  Samtycke enligt Offentlighets- och Sekretesslagen 12 kap 2 § Inhämtande av personuppgifter och journalkopior inom hälso- och sjukvård, kriminalvård samt. av I Flodin · 2020 — Den inre sekretessen inom hälso- och sjukvården utgör således sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL).56 Den  Bland annat innehåller HSL hälso- och sjukvårdens mål samt klargör landstingens och kommunernas ansvar.

Offentlighets- och sekretesslagen hälso- och sjukvård

av I Flodin · 2020 — Den inre sekretessen inom hälso- och sjukvården utgör således sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL).56 Den  Bland annat innehåller HSL hälso- och sjukvårdens mål samt klargör landstingens och kommunernas ansvar. Offentlighets- och sekretesslagen reglerar  Start studying Offentlighet och sekretess. 1) Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) När kan sekretessen inom hälso-och sjukvården gälla den vård-eller  Tystnadsplikten enligt Offentlighets- och sekretesslagen innebär bl.a. Upplysningar kan lämnas till hälso- och sjukvårdspersonal om det är nödvändigt för. om misstänkta brott mot tystnadsplikten i offentlighets- och sekretesslagen. Att sekretess gäller för hälso- och sjukvårdspersonal i fråga om  Utöver de bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt inom hälso- och sjukvården som följer av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och  I Strada bygger registreringen av uppgifter från hälso- och sjukvården på förhållanden regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), se länk i  Enligt 10 kap 17 § p 3 offentlighets- och sekretesslagen (OSL) kan även sekretessbelagda uppgifter lämnas till revisionen: Sekretess hindrar inte att en uppgift  HSL innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård.
Ica grums catering

Patienten själv begär ut sin journal 1.2.1 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst i tryckfrihetsförordningen samt i offentlighets- och sekretesslagen vad gäller den allmänna hälso- och sjukvården (landstingsägd) respektive i patientdatalagen beträffande enskild hälso- och sjukvård (privatägd). Huvudregel Som huvudregel har man som patient rätt att läsa eller skriva av sin journal. Man har också rätt att få en Sekretess och tystnadsplikt inom stöd och omsorg Alla som arbetar inom socialförvaltningen och hälso- och sjukvården omfattas av sekretess enligt Sekretesslagen. Det betyder att personal inom socialförvaltningen inte får lämna ut handlingar eller berätta om enskilda människors personliga förhållanden. i tryckfrihetsförordningen samt i offentlighets- och sekretesslagen vad gäller den allmänna hälso- och sjukvården (regionägd) respektive i patientdatalagen beträffande enskild hälso- och sjukvård (privatägd).

Tystnadsplikt och sekretess . Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det innebär att information om din kontakt med vården och den behandling som du får, inte får föras vidare utan ditt medgivande. Detta regleras i offentlighets- och sekretesslagen för alla som jobbar i offentlig hälso- och sjukvård. Vårdgaranti Enligt 25 kap 1 § offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) - OSL - gäller sekretess inom den offentliga hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne leder men.
Ica grums catering

Offentlighets- och sekretesslagen hälso- och sjukvård

Offentlighets- och sekretesslagen. Information om inom hälso- och sjukvården att erfara rörande uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga. Alla som arbetar inom socialförvaltningen och hälso- och sjukvården omfattas av sekretess. Utdrag ur offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Sekretessen inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård inte hindrar att  Inom till exempel socialtjänsten och hälso- och sjukvården får ingen lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att  Offentlighets- och sekretesslagen hälso- och sjukvård, m.m. (25 kap.), Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- och sjukvård, m.m.. Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om  Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om  Alla som arbetar inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården har tystnadsplikt.
Elektriker pris pr time








Sekretess - Lunds kommun

Det innebär att information om din kontakt med vården och den behandling som du får, inte får föras vidare utan ditt medgivande. Detta regleras i offentlighets- och sekretesslagen för alla som jobbar i offentlig hälso- och sjukvård. Se hela listan på karlstad.se Sekretessregler gäller för alla som arbetar eller deltar i arbetet inom hälso- och sjukvård, tandvård, habilitering och hjälpmedel. Detta innebär att sekretessreglerna och medföljande tystnadsplikt även omfattar till exempel studerande, praktikanter, förtroendevalda inom Region Skåne, lokalvårdare, vaktmästare, administratörer och konsulter, oberoende av arbetsgivare. Tystnadsplikt och sekretess regleras i sekretesslagen och omfattar alla anställda inom hälso- och sjukvården. Tystnadsplikt innebär att personalen inte får prata med obehöriga om ditt hälsotillstånd, behandling eller personliga förhållanden.


Erik jonsson scholarship utd

Att tiga är guld – några ord om tystnadsplikten

Inom hälso- och sjukvården är sekretess huvudregel. Roll- och attributdatatjänsten inom hälso- och sjukvården Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) gäller tystnadsplikten  Bland annat innehåller HsL hälso- och sjukvårdens mål samt klargör regionernas och kommunernas ansvar. Offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och  Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller vid VFU. bedriven hälso- och sjukvård omfattas inte personal i enskild bedriven hälso- och sjukvård  Offentlighets- och sekretesslagen, Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och Hälso- och sjukvårdslagen. sekretess till skydd för enskild i allmän hälso- och sjukvård (t.ex. landsting och kommuner) finns bestämmelser i 25 kap. i offentlighets- och sekretesslagen.

Åtta sidor om sekretess

Offentlighet och sekretess. Sekretesslagen. Sekretesslagen (1980:100) och sekre- tessförordningen Sekretess inom hälso- och sjukvården gäller också:.

Dokumentet är en promemoria för dig som behöver fördjupad vägledning i hur Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ska tillämpas. Sekretess inom hälso- och sjukvården (pdf) Bestämmelserna om sekretess inom hälso- och sjukvård regleras för offentlig sjukvård i offentlighet- och sekretesslagen, för privat sjukvård i patientsäkerhetslagen. Bestämmelserna är, trots olika lagar, väldigt lika. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar.